Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη διαδικασία ναύλωσης των σκαφών, σχετικά με όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, σύμφωνα με τους όρους των συνεγαζόμενων αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρείων που συνεργαζόμαστε , με λεπτομερείς όρους για κάθε περίπτωση:

Όροι και Προϋποθέσεις για την εταιρεία ναύλωσης
Τιμή ναύλωσης:
Η τιμή ναύλωσης περιλαμβάνει τη χρήση του ιστιοπλοϊκού σκάφους με όλον τον εξοπλισμό σύμφωνα με την λίστα απογραφής και τον πρόσθετο εξοπλισμό που συνάπτεται από τον ναυλωτή, τη φυσική φθορά του σκάφους καθώς και το κόστος επισκευής ζημιών λόγω φυσικής φθοράς, της εξυπηρέτησης του ενοικιαστή και της φροντίδας του σκάφος κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης, καθώς και έξοδα για γενικούς φόρους, δασμούς και τέλη στο λιμάνι αναχώρησης και άφιξης, καθώς και το αναλογικό κόστος για την ευθύνη και την πλήρη ασφάλιση του σκάφους.
Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή ναύλωσης τυχόν τέλη για πλοήγηση σε ύδατα, περιοχές ή λιμάνια και τέλη ελλιμενισμού εκτός των λιμανιών αναχώρησης και άφιξης και τέλη για έλεγχο εισόδου ή εξόδου σε λιμάνι (fees for checking in or out), καθώς και το κόστος λειτουργικών προμηθειών όπως καύσιμο diesel ή βενζίνη. Το κόστος για τον καθαρισμό του σκάφους, το αέριο -γκάζι για την κουζίνα του σκάφους, τη βενζίνη για τον εξωλέμβιο κινητήρα, τα κλινοσκεπάσματα και τις πετσέτες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ναύλωσης αλλά όχι απαραίτητα. Διαφορετικά, αυτά τα πρόσθετα κόστη πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά από την εταιρεία ναύλωσης και να υποβάλλονται στο ναυλωτή εγκαίρως για πληρωμή πριν από την ημερομηνία ναύλωσης.


ΙΙ. Υποχρεώσεις της Εταιρίας Ναύλωσης
Η εταιρεία ναύλωσης δεσμεύεται στο ναυλωτή:
1. να παραδώσει το σκάφος προς ναύλωση συμπεριλαμβανομένου του πλήρους εξοπλισμού κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, μετά την πλήρη πληρωμή της τιμής ναύλωσης, έτοιμο για απόπλου με την κατάλληλη τεχνική συντήρηση και σε αξιόπλοϊη κατάσταση. Το καθορισμένο πρόγραμμα συντήρησης έχει τηρηθεί και πρέπει επίσης να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο ναύλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συντήρηση εξοπλισμού διάσωσης και εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια, όπως (εάν υπάρχει / υποχρεωτική) σωσίβια λέμβο, σωσίβια, σήματα έκτακτης ανάγκης, EPIRB, πυροσβεστήρες και σύστημα αερίου, καθώς και η πληρότητα και η ενημέρωση των ναυτικών χαρτών και των οργάνων πλοήγησης.

2. να παραδώσει τα έγγραφα του σκάφους στο ναυλωτή, που θα περιέχουν όλα τα έγκυρα πιστοποιητικά, λίστες, οδηγίες λειτουργίας του σκάφους και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο στη συμφωνημένη μέσω ναυλοσυμφώνου θαλάσσια περιοχή. Τα συμφωνηθέντα μέσω του ναυλοσυμφώνου, αποκλειστικά όσο αφορά στην θαλάσσια περιοχή πλεύσης, καθώς και οι πιθανοί χρονικοί περιορισμοί, πρέπει να καθορίζονται στα έγγραφα αυτά με σαφήνεια και χωρίς αντίφαση. Η εταιρεία ναύλωσης πρέπει να επισημάνει ρητά τις ιδιαιτερότητες που δεν είναι προφανείς στο ναυλωτή. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή στην γλώσσα του ναυλωτή.
3. να αποκαταστήσει ζημιές ή απώλειες που προέκυψαν κατά την περίοδο ναύλωσης ή μη εμφανή ελαττώματα που προέκυψαν, μέσα στο πλαίσιο του ναυλοσυμφώνου (βλ. Σημείο V).
4. να αποζημιώσει τη διάρκεια διακοπής χρήσης(downtime) σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο (βλέπε σημείο V).
5. να είναι διαθέσιμη στο ναυλωτή κατά την περίοδο ναύλωσης μέσω τηλεφώνου ή ασυρμάτου τουλάχιστον κατά τις κανονικές ώρες γραφείου.


III. Υποχρεώσεις του ναυλωτή
Ο ναυλωτής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις προς την εταιρεία ναύλωσης:
1.να αναφέρει όλα τα μέλη του πληρώματος πριν από την έναρξη της ναύλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας ναύλωσης (δημιουργία λίστας πληρώματος).
2. να διαθέσει το σκάφος έτοιμο για check-out στο συμφωνημένο μέρος της επιστροφής 1-2 ώρες πριν από τον χρόνο που συμφωνήθηκε με την εταιρεία ναύλωσης.
3. να μην παρατείνει τη συμφωνηθείσα περίοδο ναύλωσης χωρίς την έγκριση της εταιρείας ναύλωσης.
4. να διατηρήσει το σκάφος σε επαρκή απόσταση από το λιμάνι επιστροφής εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από το τέλος του ναύλου, έτσι ώστε ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες (κακές καιρικές συνθήκες), η έγκαιρη άφιξη να είναι εγγυημένη. Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν το καθήκον της έγκαιρης επιστροφής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση απρόβλεπτης ανωτέρας βίας. Εάν υπάρχει καθυστέρηση επιστροφής, η εταιρεία ναύλωσης πρέπει να ενημερώνεται αμέσως.
5. να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία ναύλωσης εάν το ταξίδι πρέπει να ολοκληρωθεί σε τοποθεσία διαφορετική από τη συμφωνηθείσα τοποθεσία επιστροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, εναπόκειται στο ναυλωτή να φροντίσει το σκάφος ή να παρέχει επαρκώς καταρτισμένα άτομα για να το φροντίσουν έως ότου η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να αναλάβει το σκάφος. Ο ναύλος τελειώνει μόνο με την επιστροφή του σκάφους στην εταιρεία ναύλωσης. Ο ναυλωτής πρέπει να αναλάβει τα πρόσθετα έξοδα που υπέστη η εταιρεία ναύλωσης λόγω της αλλαγής της θέσης επιστροφής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση απρόβλεπτης ανωτέρας βίας ή η ίδια η εταιρεία ναύλωσης έχει ζητήσει την εναλλακτική τοποθεσία επιστροφής ή η ίδια η εταιρεία ναύλωσης προκάλεσε αυτήν την περίσταση από υπεύθυνη συμπεριφορά (π.χ. από μη εμφανή ελαττώματα στο ναυλωμένο σκάφος).
6. να χρησιμοποιήσει το σκάφος και τον εξοπλισμό προσεκτικά και σύμφωνα με τους κανόνες της σωστής ναυτικής συμπεριφοράς.(seamanship)
7. να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις του σκάφους πριν από την έναρξη του ταξιδιού, να τηρεί τις οδηγίες λειτουργίας επί του σκάφους και να ενημερώνεται λεπτομερώς για τα ναυτικά, γεωγραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής (παλίρροιες, ρεύματα, μεταβολές της στάθμης του νερού λόγω δυνατών ανέμων, καταβατικούς ανέμους, ισχυρούς τοπικούς ανέμους λόγω γεωμορφολογίας nozzle effects κ.λπ.).
8. να ελέγχει καθημερινά τη στάθμη λαδιού του κινητήρα και τους υδροσυλλέκτες (bilges) και να ελέγχει το κύκλωμα ψύξης θαλασσινού νερού μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Τα ελαττώματα που ανιχνεύονται πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. Χωρίς επαρκές λάδι ή ψύξη, ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί μόνο σε περίπτωση σαφούς και υφιστάμενου κινδύνου για το σκάφος και / ή το πλήρωμα για την αποφυγή ζημιών. Άλλα απαραίτητα μέτρα συντήρησης κατά την περίοδο ναύλωσης πρέπει να εξηγηθούν από την εταιρεία ναύλωσης στον ναυλωτή κατά την παράδοση και στον ναυλωτή πρέπει να δοθεί ένας έτοιμος κατάλογος συντήρησης.
9. να κρατήσει επιμελώς ένα γραπτό ημερολόγιο (σε χαρτί) στο οποίο καταγράφονται οι συνήθεις ναυτικές καταχωρήσεις, αρχεία μετεωρολογικών αναφορών, τυχόν ζημιές στο σκάφος και στον εξοπλισμό, προσαράξεις και άλλα ειδικά περιστατικά (σχοινί στην έλικα κ.λπ.).
10. να πλοηγηθεί με τη βοήθεια του τρέχοντος, ενημερωμένου ναυτικού χάρτη και να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά βοηθήματα πλοήγησης μόνο υποστηρικτικά.
11. εάν είναι διαθέσιμο, να διατηρήσει ευσυνειδήτως ένα ημερολόγιο ασυρμάτου και, εάν είναι απαραίτητο, (a customs and notation book).
12. να αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε κρούση με το έδαφος (ακόμη και χωρίς ορατή ζημιά) και, σε περίπτωση υποψίας ζημίας στο ναυλωμένο σκάφος, να κατευθυνθεί αμέσως στο πλησιέστερο λιμάνι και να κανονίσει έρευνα από έναν δύτη και μετά από διαβούλευση με την εταιρεία ναύλωσης και της υποδείξεις του δύτη, εάν είναι απαραίτητο, μεταφορά με γερανό ή ρυμούλκηση.(craning or slipping.)
13. να εκπληρώσει υποχρεώσεις προς μείωση και αποφυγή ζημιών σε περίπτωση ζημίας, σύμφωνα με την σωστή ναυτική συμπεριφορά, και να εκπληρώσει τις ευθύνες αναφοράς και τις υποχρεώσεις συνεργασίας προς τους συμμετέχοντες, τις αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εάν δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο ναυλωτής είναι ο ίδιος εντελώς υπεύθυνος για τη ζημία.
14. να παρατηρεί ιδιαίτερες καιρικές και ανεμικές συνθήκες, να έχει ιδιαίτερη προσοχή όταν ταξιδεύει τη νύχτα.
15. να καταφθάνει και να αποχωρεί από τα λιμάνια μόνο με χρήση κινητήρα. Να αποφύγει τη λειτουργία του κινητήρα κατά την πλεύση, αλλά σε καμία περίπτωση να μην λειτουργεί τον κινητήρα όταν ταξιδεύει με κλίση άνω των 10 μοιρών.
16. να διατηρεί την τάση όλων των ενσωματωμένων μπαταριών πάνω από 12 Volt ανά πάσα στιγμή, επομένως να φορτίζει τις μπαταρίες σε εύθετο χρόνο μέσω του κινητήρα, μιας γεννήτριας ή σύνδεσης ισχύος από ξηρά, εάν είναι απαραίτητο οι παροχές πρέπει να απενεργοποιούνται. Οι παροχές μαζικής κατανάλωσης, όπως το anchor windlass (αγκύριο;) ή το στροφείο (bow thruster) μπορεί να λειτουργούν μόνο εάν η τάση της μπαταρίας υποστηρίζεται παράλληλα από τον κινητήρα ή μια γεννήτρια.
17. να χρησιμοποιεί λιμάνια ή σημεία αγκυροβόλησης μόνο όπου η ασφαλής είσοδος, έξοδος και αγκυροβόληση μπορεί να διασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης περιόδου
18. να εισέρχεται στο ναυλωμένο σκάφος μόνο με κατάλληλα, καθαρά και non-marking υποδήματα ειδικά για σκάφος.
19. να παρέχει βοήθεια ρυμούλκησης σε άλλους μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ρυμουλκήσει το ναυλωμένο σκάφος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιεί δικά του σχοινιά και κάβους και μόνο σε σφήνες (cleats), βαρούλκα (winches) ή στη βάση του ιστού (ποτέ με bowline-knot), έτσι ώστε η ρυμούλκηση να μπορεί να λυθεί ακόμη και υπό ένταση και να μην συμφωνήσει σε τιμή ρυμούλκησης και ανάκτησης, εκτός εάν ο βοηθός διαφορετικά αρνηθεί να βοηθήσει.
20. να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις στις χώρες διαμονής, να ενημερωθεί εκ των προτέρων για τυχόν απαραίτητες άδειες ή δικαιώματα οδήγησης
21. να τακτοποιεί πάντα τις τελωνειακές του υποχρεώσεις εισόδου ή εξόδου από λιμάνι και να πληρώνει αναλόγως τα λιμενικά τέλη.
22. να αναφέρει αμέσως την κλοπή του σκάφους ή εξοπλισμού του στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
23. να αναφέρει αμέσως ζημίες ευθύνης στην πλησιέστερη λιμενική αρχή και να διατηρήσει μια επιβεβαίωση της αναφοράς
24. να μην εκχωρήσει ή υπενοικιάσει το ναυλωμένο σκάφος σε τρίτους.
25. να μην επιβιβαστούν περισσότερα άτομα από τα επιτρεπόμενα ή συμφωνηθέντα που αναφέρονται και στον κατάλογο του πληρώματος.
26. να μην κάνει αλλαγές στο πλοίο και τον εξοπλισμό, εκτός εάν αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή επικείμενης ζημιάς ή έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με την εταιρεία ναύλωσης.
27. να μην μεταφέρει ζώα, αδήλωτα φορολογήσιμα αγαθά ή επικίνδυνα εμπορεύματα ή υλικά, να μην συμμετέχει σε αγώνες σκαφών ή να χρησιμοποιεί το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς (π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης .
28. να μην αποπλεύσει από το ασφαλές και προστατευμένο λιμάνι ή σημείο αγκυροβόλησης, εάν μια αναγνωρισμένη ή γενική πρόγνωση καιρού υποδεικνύει ότι η ταχύτητα του ανέμου στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή είναι 7 Μποφόρ ή μεγαλύτερη, για την προγραμματισμένη περίοδο του επόμενου σκέλους. Μόνο εάν είναι σαφώς επίφοβο, ότι το προηγουμένως ασφαλές λιμάνι ή σημείο αγκυροβόλησης κινδυνεύει να απειληθεί λόγω απροσδόκητων καιρικών αλλαγών, πρέπει να προσεγγιστεί το πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι ή σημείο αγκυροβόλησης.
29. Μπορεί να αποχωρήσει από την συμφωνηθείσα μέσω ναυλοσυμφώνου θαλάσσια περιοχή (βλέπε σημείο II 2) μόνο με τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης. Η εταιρεία ναύλωσης έχει το δικαίωμα να περιορίσει περαιτέρω αυτή τη θαλάσσια περιοχή σε περίπτωση αβέβαιων ή ασυνήθιστων συνθηκών πλοήγησης, από άποψη χώρου ή χρόνου (για παράδειγμα, να εκδώσει νυχτερινή απαγόρευση πλοήγησης).
30. Ο ναυλωτής ή ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του σκάφους και είναι υπεύθυνος έναντι της εταιρείας ναύλωσης ή του ασφαλιστή για ζημίες που οφείλονται στην παραβίαση των απαιτούμενων κανόνων συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο του παρόντος ναυλοσυμφώνου, τα μέλη του πληρώματος είναι εκπρόσωποι του ναυλωτή ή / και του πλοιάρχου.

IV. Άδειες οδήγησης, Πιστοποιητικά Ικανότητας
Ο ναυλωτής μπορεί είτε να είναι ο πλοίαρχος του ναυλωμένου σκάφους είτε να ορίσει μέλος πληρώματος της επιλογής του ως κυβερνήτη. Ο πλοίαρχος πρέπει να αποδείξει στην εταιρεία ναύλωσης την κατοχή των αδειών οδήγησης και των πιστοποιητικών ικανότητας που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση του σκάφους σε ολόκληρη τη συμφωνηθείσα μέσω του ναυλοσυμφώνου θαλάσσια περιοχή. Επιπλέον, ο ναυλωτής διαβεβαιώνει ότι ο πλοίαρχος διαθέτει όλες τις απαραίτητες ναυτικές και ναυτιλιακές γνώσεις και γνώσεις πλοήγησης και εμπειρία για την ασφαλή διαχείριση του ναυλωμένου σκάφους με πανιά ή / και κινητήρα, όπως ορίζεται στο σημείο III, λαμβάνοντας υπ’ όψην την ευθύνη για το πλήρωμα και το υλικό. Η εταιρεία ναύλωσης έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ικανότητα πλοήγησης του πλοιάρχου πριν παραδώσει το ναυλωμένο σκάφος. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει απόδειξη της προηγούμενης εμπειρίας του πλοιάρχου πριν από τη σύναψη του ναυλοσυμφώνου και μπορεί να ζητήσει από τον πλοίαρχο να δείξει τις άδειες ή τα διπλώματα οδήγησης που απαιτούνται για την πλοήγηση του σκάφος στη συμφωνηθείσα κατηγορία και περιοχή πλοήγησης. Σε περίπτωση προφανής αδυναμίας εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για την ασφαλή διαχείριση του ναυλωμένου σκάφους και του πληρώματος, η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να παρέχει ή να κανονίσει για τον ναυλωτή πρόσληψη πλοιάρχου με δικά του έξοδα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή εάν ο ναυλωτής δεν συμφωνεί με αυτό, η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει το σκάφος. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμένη τιμή ναύλου θα επιστραφεί μόνο με επιτυχή εκ νέου ναύλωση στην αρχικά συμφωνημένη τιμή ναύλωσης. Εάν η περαιτέρω ναύλωση είναι δυνατή μόνο σε χαμηλότερη τιμή, η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται να παρακρατήσει την αντίστοιχη διαφορά.


V. Μη αποδεκτή απόδοση
1. Δικαιώματα του ναυλωτή:
α) Εάν η εταιρεία ναύλωσης δεν διαθέσει το ναυλωμένο σκάφος το αργότερο 4 ώρες μετά την βάσει ναυλοσυμφώνου συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα, ο ναυλωτής δικαιούται αναλογική μείωση των ναύλων για τον χρόνου καθυστέρησης ανά ημέρα. Το ίδιο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, κατά την περίοδο ναύλωσης σε περίπτωση ζημιών ή ελαττωμάτων που συμβαίνουν ανεξάρτητα από σφάλμα της εταιρείας ναύλωσης, εκτός εάν αυτά προκλήθηκαν υπαίτια από τον ίδιο τον ναυλωτή. Ο ναυλωτής πρέπει να αποδεχτεί περιορισμό χρήσης του σκάφους έως και 4 ώρες χωρίς επιστροφή χρημάτων για κάθε συμβάν ζημιάς. Υπάρχει περιορισμός χρήσης από τη στιγμή κατά την οποία ο ναυλωτής περιορίζεται σημαντικά στη χρήση του σκάφους λόγω ελαττώματος ή / και επισκευής. Μια λογική αλλαγή στο προγραμματισμένο δρομολόγιο (για να επιτραπεί επισκευή) ή / και επισκευή κατά τη διάρκεια των κανονικών χρόνων ελλιμενισμού δεν είναι περιορισμός χρήσης. Ο ναυλωτής μπορεί επίσης να αποσυρθεί από το ναυλοσύμφωνο, με την επιφύλαξη πλήρους επιστροφής των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί, εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 24 ώρες από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Αυτή η περίοδος παρατείνεται σε 48 ώρες για μια περίοδο ναύλωσης τουλάχιστον 10 ημερών. Η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται να παρέχει ένα λογικά αποδεκτό σκάφος αντικατάστασης, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ναυλωτή και να είναι αντικειμενικά ισοδύναμο. Εάν είναι ήδη σαφές πριν από την ναύλωση ότι το σκάφος δεν θα είναι διαθέσιμο και μπορεί να παραδοθεί το αργότερο 4 ώρες μετά τη μέσω ναυλοσυμφώνου συμφωνηθείσα ημερομηνία, ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το ναυλοσύμφωνο πριν από την έναρξη της ναύλωσης με πλήρη επιστροφή των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν.
β) Σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων του ναυλωμένου σκάφους, του εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων του από τον μέσω ναυλοσυμφώνου συμφωνηθέντα όρο (ελαττώματα), ο ναυλωτής δικαιούται εύλογη μείωση της τιμής ναύλωσης. Να ανακαλέσει, δικαιούται μόνο εάν το σκάφος ναύλωσης έχει ως εκ τούτου μειωθεί στην αξιοπλοΐα του ή εάν η πλοήγηση με τη χρήση συμβατικών μεθόδων πλοήγησης είναι σημαντικά πιο δύσκολη και συνεπώς αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την ασφάλεια του σκάφους και του πληρώματος. Ο ναυλωτής μπορεί να ζητήσει μείωση και ακύρωση μόνο με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία ναύλωσης. Η δήλωση πρέπει να γίνει αμέσως μετά την κοινοποίηση του ελαττώματος και επιπλέον στο πρωτόκολλο check-out και να αιτιολογείται αναλόγως.
γ) Εάν η εταιρεία ναύλωσης δεν είναι υπεύθυνη για την μείωση της απόδοσης, δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιώσεις του ναυλωτή έναντι της εταιρείας ναύλωσης όσον αφορά την εξαίρεση για επακόλουθες ζημιές (π.χ. έξοδα ταξιδιού / διαμονής). Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η εταιρεία ναύλωσης εκχωρεί τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης έναντι τρίτων στον ναυλωτή. Η εταιρεία ναύλωσης πρέπει να ενημερώνει τον ναυλωτή διεξοδικά και άμεσα για τέτοια περιστατικά και τις πιθανές συνέπειες.

2. Δικαιώματα της Εταιρίας ναύλωσης:
α) Καθυστέρηση επιστροφής: Εάν το σκάφος δεν επιστραφεί εντός 2 ωρών από τον συμφωνηθέντα μέσω ναυλοσυμφώνου χρόνο από σφάλμα του ναυλωτή, η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να απαιτήσει την αναλογική πληρωμή των ναύλων ανά ημέρα έναρξης. Επιπλέον, η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον ναυλωτή για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια της καθυστερημένης επιστροφής (όπως το κόστος για παραγγελία ή κράτηση πρόσθετου προσωπικού ή αποτυχία ή μερική ακύρωση επακόλουθης ναύλωσης).
β) Διαφορετικός τόπος επιστροφής: Εάν η επιστροφή του σκάφους δεν πραγματοποιηθεί στον συμφωνημένο τόπο επιστροφής από σφάλμα του ναυλωτή, η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από τον ναυλωτή για όλες τις οικονομικές απώλειες που υπέστη (π.χ. το κόστος παραλαβής σε άλλη τοποθεσία ή κόστος για την επιστροφή του σκάφους στο νερό ή στην ξηρά).
γ) Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν το καθήκον του ναυλωτή να επιστρέψει το σκάφος σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση απρόβλεπτης ανωτέρας βίας (βλέπε επίσης σημείο III.4). Τόσο στην περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής όσο και εάν ο τόπος επιστροφής είναι διαφορετικός, η εταιρεία ναύλωσης έχει την υποχρέωση να ελαχιστοποιήσει την οικονομική ζημία και να παράσχει στον ναυλωτή αποδείξεις ότι έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί τα απαιτούμενα έξοδα. Ο ναυλωτής μπορεί να παράσχει αποδείξεις ότι δεν έχει σημειωθεί λιγότερη ή καμία ζημιά.

VI. Προϋποθέσεις ακύρωσης

Εάν ο ναυλωτής αποχωρήσει από τη ναύλωση, για άλλους λόγους από αυτούς που αναφέρονται στα εδάφια V 1α) και 1β), το κόστος ακύρωσης που έχει συμφωνηθεί βάσει του ναυλοσυμφώνου θα ισχύει σε σχέση με την καθαρή τιμή ναύλωσης. Για υπηρεσίες, οι οποίες επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην διακοπή της ναύλωσης, δεν θα χρεωθούν έξοδα ακύρωσης, όπως τελικός καθαρισμός, προκαταβολή, κλινοσκεπάσματα, ειδικός εξοπλισμός. Εάν ο ναυλωτής δεν μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία ναύλωσης γραπτώς, ώστε ο χρόνος πρόσβασης της να είναι αντιστοίχως ο κατάλληλος. Αν ένας αντικαταστάτης ναυλωτής επιτύχει υπό τους ίδιους όρους, ο αρχικός ναυλωτής θα επιστρέψει τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, μείον μια χρέωση διαχείρισης € 150.-. Ο ναυλωτής μπορεί να παρέχει τον κατάλληλο αντικαταστάτη μόνο με τη συμφωνία και τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης, η οποία θα αναλάβει το ναυλοσύμφωνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης ναυλωτή για έκπτωση ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, η αντίστοιχη διαφορά συν τη χρέωση διαχείρισης χρεώνεται στον ναυλωτή. Εάν έχουν συμφωνηθεί βάσει ναυλοσυμφώνου διαφορετικά λιμάνια παράδοσης και επιστροφής ή λιμάνια εξωτερικού, η αποζημίωση θα αυξηθεί κατά 20% το καθένα. Η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να αποχωρήσει από το ναυλοσύμφωνο εάν τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν δεν πληρώθηκαν εγκαίρως και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω αξιώσεις για ζημίες λόγω μη τήρησης του ναυλοσυμφώνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται τη συμφωνημένη βάσει ναυλοσυμφώνου τιμή ναύλωσης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα επομένως η σύναψη μιας ασφάλισης ακύρωσης ναύλωσης, με ειδική κάλυψη του τυπικού ρίσκου της ενοικίασης (η παραίτηση του πλοιάρχου οδηγεί στην ακύρωση ολόκληρου του ταξιδιού)
VII. Όροι πληρωμής

Η πληρωμή της τιμής ναύλωσης γίνεται όπως συμφωνήθηκε στο ναυλοσύμφωνο σε μορφή δόσεων ή συνολικά. Εάν οι συμφωνηθείσες πληρωμές δεν γίνουν εγκαίρως, η εταιρεία ναύλωσης έχει δικαίωμα μετά από άκαρπη υπενθύμιση να αποσυρθεί από το ναυλοσύμφωνο και να ναυλώσει το σκάφος σε διαφορετικό ναυλωτή.
Ο ναυλωτής πρέπει να αντικαταστήσει τα ποσά ζημίας της εταιρείας ναύλωσης. Το ναυλοσύμφωνο τίθεται σε ισχύ όταν ο ναυλωτής και η εταιρεία ναύλωσης ανταλλάσσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις προθέσεων σε γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία. Η πλήρης καταβολή του τέλους ναύλωσης στην εταιρεία ναύλωσης και η παροχή βάσει ναυλοσυμφώνου του ναυλωμένου σκάφους επιβεβαιώνονται στον ναυλωτή αποστέλλοντας "κάρτα επιβίβασης" ("boarding pass"). Ισχύει μόνο η "κάρτα επιβίβασης" που εκδίδεται από την εταιρεία ναύλωσης. Ο ναυλωτής υποχρεούται να ελέγξει την "κάρτα επιβίβασης".

VIII. Παραλαβή του ναυλωμένου σκάφους

Η παραλαβή του ναυλωμένου σκάφους μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσίαση της υποβληθείσας "κάρτα επιβίβασης". Ο ναυλωτής παραλαμβάνει το σκάφος με δική του ευθύνη. Η εταιρεία ναύλωσης ή ο εκπρόσωπός της παραδίδει το ναυλωμένο σκάφος έτοιμο για ταξίδι και γενικώς σε άριστη κατάσταση στον ναυλωτή, καθαρισμένο μέσα και έξω, με συνδεδεμένη φιάλη αερίου και εφεδρική φιάλη και πλήρης δεξαμενή καυσίμου. Η κατάσταση του σκάφους, όλες οι τεχνικές λειτουργίες (ειδικά πανιά, φώτα και κινητήρες) και η πληρότητα των εξοπλισμού και των αποθεμάτων ελέγχονται διεξοδικά μέσω μιας λίστας εξοπλισμού και μιας λίστας ελέγχου και από τις δύο πλευρές στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης.
Η εταιρεία ναύλωσης εγγυάται ότι το σκάφος και ο εξοπλισμός του πληρούν τις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν στη συμφωνηθείσα περιοχή του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού πλοήγησης και του ναυτικού βοηθητικού υλικού, όπως θαλάσσιοι χάρτες, εγχειρίδια, πυξίδα, χαρτογράφος, echo-sounder, log, search radio finder, η εταιρεία ναύλωσης θα ενημερώσει τον ναυλωτή και θα επισημάνει, ότι παρά την προσεκτική και ευσυνείδητη συντήρηση , δυσλειτουργίες, ανακρίβειες και άλλες αλλαγές ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν. Θα καθοδηγήσει επίσης τον ναυλωτή στο δικό του καθήκον του να ελέγχει τακτικά τις συσκευές πλοήγησης και το ναυτικό βοηθητικό υλικό κατά την περίοδο ναύλωσης. Για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης, η εταιρεία ναύλωσης δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Η αξιοπλοΐα του σκάφους ναύλωσης και του εξοπλισμού του επιβεβαιώνεται επομένως και από τις δύο πλευρές πριν από την παράδοσή του υπογράφοντας μια αναφορά. Μετά από αυτήν την χρονική στιγμή, δεν μπορούν πλέον να γίνουν επιτυχείς ενστάσεις. Αυτό δεν ισχύει, εάν και στο βαθμό, που υπήρχαν μη εμφανή ελαττώματα κατά τη στιγμή της παράδοσης, ακόμη και αν η εταιρεία ναύλωσης δεν ευθύνεται σε αυτήν την περίπτωση.
Ο ναυλωτής μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του σκάφους μόνο, εάν η αξιοπλοΐα μειωθεί σημαντικά, όχι μόνο με ασήμαντες αποκλίσεις ή ελαττώματα. Το δικαίωμα του ενοικιαστή για μείωση (βλέπε παράγραφο V 1) παραμένει ανεπηρέαστο. Κατά την παραλαβή του σκάφους και των εγγράφων του (βλέπε παράγραφο II 2), η εταιρεία ναύλωσης πρέπει να παρέχει απόδειξη ότι το σκάφος έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης και γενική ασφάλιση σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο και ότι το ασφάλιστρο έχει πληρωθεί.

ΙΧ. Επιστροφή του ναυλωμένου σκάφους

Ο ναυλωτής επιστρέφει το ναυλωμένο σκάφος στην εταιρεία ναύλωσης ή στον εκπρόσωπό της έτοιμο για πλεύση σε κατάσταση καθορισμένη σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου, καθαρό μέσα και έξω (καθαρισμένο με άδειους κάδους απορριμμάτων και χωρίς σκουπίδια - εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά), με συνδεδεμένη φιάλη αερίου και εφεδρική φιάλη και πλήρη δεξαμενή καυσίμου. Η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται να αντικαταστήσει μεταχειρισμένο και όχι αναπληρωμένο υλικό (όπως καύσιμο) με έξοδα του ναυλωτή και να υπολογίσει το κόστος για αυτό με σταθερό συντελεστή. Η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό που έχει γίνει ανεπαρκώς, με έξοδα του ναυλωτή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί βάσει ναυλοσυμφώνου ότι η εταιρεία ναύλωσης πρέπει να εκτελέσει τον καθαρισμό. Και τα δύο μέρη εξετάζουν από κοινού την κατάσταση του σκάφους και την πληρότητα του εξοπλισμού. Ήδη σε περίπτωση πιθανής ζημίας στο σκάφος, ο ναυλωτής πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία ναύλωσης και να αναφέρει αμέσως την απώλεια, τη ζημιά ή τον όχι πλέον λειτουργικό εξοπλισμό κατά την επιστροφή. Ο ναυλωτής και η εταιρεία ναύλωσης, δημιουργούν μια λίστα με ελλείψεις και απώλειες και στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτήν και τη λίστα ελέγχου για να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι δεσμευτικό μετά την υπογραφή του και από τα δύο μέρη. Εάν η εταιρεία ναύλωσης αρνηθεί να γράψει μια αναφορά αποδοχής ή εάν δεν πραγματοποιήσει τη διαδικασία επιστροφής εντός 2 ωρών από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία επιστροφής, το σκάφος θεωρείται ότι έχει παραδοθεί χωρίς ελαττώματα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορούν πλέον να υπάρχουν επιτυχείς ενστάσεις. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής της ναύλωσης δεν δικαιούται να παρακρατήσει την κατάθεση για μεταγενέστερα εντοπισμένες ζημιές. Αυτό δεν ισχύει εάν και στο βαθμό που υπήρχαν κρυμμένα ελαττώματα κατά την επιστροφή, για την ύπαρξη των οποίων ο ναυλωτής είναι υπεύθυνος ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας πράξεων ή εάν ο ναυλωτής αρνείται να υπογράψει ένα σωστό αρχείο αποδοχής. Το είδος, η έκταση και το ποσό των ζημιών, τα οποία μπορούν να επιδιορθωθούν μόνο αργότερα και πιθανώς μετά από περαιτέρω χρήση του ενοικιαζόμενου σκάφους, πρέπει να τεκμηριωθούν λεπτομερώς και δεσμευτικά και για τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη.
Ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και οι συνέπειές τους, συγκρούσεις, ατυχήματα, έλλειψη δυνατότητας ελιγμού (no maneuverability), βλάβες, κατάσχεση του σκάφους ή άλλα ειδικά περιστατικά πρέπει να αναφέρονται από τον ναυλωτή στην εταιρεία ναύλωσης αμέσως. Ο ναυλωτής πρέπει να είναι προσβάσιμος σε περίπτωση ζημίας για οδηγίες ή ερωτήσεις μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου. Οι ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή φθορά υλικών μπορούν να αποκατασταθούν από τον ναυλωτή μέχρι το ποσό των 150 € - χωρίς τη συμβουλή της εταιρεία ναύλωσης και θα επιστραφούν κατά την παραλαβή στον ναυλωτή από την εταιρεία ναύλωσης. Για έξοδα που υπερβαίνουν αυτό το ποσό και εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου, ο ναυλωτής ενημερώνει τον διαχειριστή της ναύλωσης και θέτει σε λειτουργία, τεκμηριώνει και εποπτεύει τις εργασίες επισκευής σε συνεννόηση με τον διαχειριστή της ναύλωσης και, εάν είναι απαραίτητο, προβαίνει σε χρηματική προκαταβολή. Τα μέρη που αντικαταστάθηκαν πρέπει να φυλάσσονται. Ο ναυλωτής πρέπει να κάνει οτιδήποτε απαραίτητο για την μείωση της ζημιάς και των συνέπειών της (π.χ. αποτυχία λειτουργίας του σκάφους). Εάν η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί στην τρέχουσα τοποθεσία αγκυροβόλησης, ο ναυλωτής υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ναύλωσης, να καταφύγει σε άλλο λογικό λιμάνι ή σημείο αγκυροβόλησης για να πραγματοποιήσει την επισκευή ή να επιστρέψει στον συμφωνημένο βάσει του ναυλοσυμφώνου, τόπο επιστροφής του σκάφους νωρίτερα (κατά προτίμηση 24 ώρες πριν από την παράδοση), εάν αυτό είναι αποδεκτό και λογικό βάσει των περιστάσεων.
Το δικαίωμα του ενοικιαστή για μείωση (βλέπε παράγραφο V 1) παραμένει ανεπηρέαστο.

ΧΙ. Ευθύνη του ναυλωτή

Ο ναυλωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον ίδιο ή το πλήρωμά του σε τρίτους ή το ναυλωμένο σκάφος, τον εξοπλισμό ή τα αξεσουάρ του, ειδικά για ζημιές λόγω εσφαλμένης διαχείρισης ή κακής συντήρησης (εφόσον αυτό είναι καθήκον του ενοικιαστή) των αντίστοιχων στοιχείων επί του σκάφους. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο ναυλωτής ευθύνεται, μόνο εάν και στο βαθμό που ο κίνδυνος αυξήθηκε εν γνώση του πλοιάρχου ή / και του πληρώματος (για παράδειγμα, αφήνοντας το λιμάνι σε περίπτωση προειδοποίησης καταιγίδας). Τα έξοδα για την επισκευή της υλικής ζημίας στο ναυλωμένο σκάφος ή τον εξοπλισμό, που φέρεται να προκαλείται από τον ναυλωτή ή το πλήρωμα, βαρύνουν μόνο τον ναυλωτή μέχρι το ποσό της προκαταβολής του (βλ. XIV). Σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, είναι επίσης υπεύθυνος για αξιώσεις από τον ασφαλιστή του σκάφους (προσφυγή). Εάν και στο βαθμό που φταίει, ο ναυλωτής θα είναι επίσης υπεύθυνος για όλες τις επακόλουθες και αθέμιτες απώλειες (για παράδειγμα, στην περίπτωση κατάσχεσης), σύμφωνα με τους νόμους της αντίστοιχης χώρας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η ευθύνη του ναυλωτή δεν περιορίζεται στο ποσό της προκαταβολής και μπορεί ακόμη και να υπερβεί την αξία του ναυλωμένου σκάφους λόγω πρόσθετων δαπανών. Επομένως, συνιστάται έντονα η σύναψη ασφάλισης ευθύνης πλοιάρχου που καλύπτει αυτόν τον κίνδυνο. Ο ναυλωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβη που προκαλείται από συνηθισμένη φθορά (όπως αποσύνδεση ραφών σε πανιά) ή ζημιά για την οποία ο ναυλωτής και το πλήρωμά του δεν ευθύνονται. Εάν η εταιρεία ναύλωσης παρέχει έναν επαγγελματία πλοίαρχο, είναι υπεύθυνος για την πλοήγηση του σκάφους και είναι υπεύθυνος για ζημίες που προκλήθηκαν αποκλειστικά από αυτόν, αλλά όχι για ζημιές που προκλήθηκαν από τον ναυλωτή ή / και το πλήρωμα.

Για εσκεμμένη ή βαριά αμελή συμπεριφορά του ναυλωτή ή του πληρώματός του, για το οποίο η εταιρεία ναύλωσης θεωρείται υπεύθυνη από τρίτους, χωρίς οποιαδήποτε μορφή αντίστοιχης (συνε-) υπαιτιότητας της, ο ναυλωτής απαλλάσσει την εταιρεία ναύλωσης από όλες τις δαπάνες και τις δικαστικές διαδικασίες όλων των ιδιωτικών και ποινικών συνεπειών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πολλοί ναυλωτές ευθύνονται από κοινού και εξ ’ολοκλήρου. Ο ναυλωτής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται αιτιωδώς με εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα πλοήγησης.
XII. Ευθύνη της εταιρείας ναύλωσης
Με βάση το ναυλοσύμφωνο, η εταιρεία ναύλωσης ευθύνεται για απώλεια ή ζημία στην περιουσία του ναυλωτή ή του πληρώματος, καθώς και για ατυχήματα, μόνο εάν η εταιρεία ναύλωσης ενήργησε με βαριά αμέλεια ή δόλο, αλλά ποτέ σε περίπτωση πράξεων κάποιας ανώτερης αρχής ή ανωτέρας βίας. Η εταιρεία ναύλωσης είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκαλούνται από ανακρίβειες, αλλοιώσεις ή σφάλματα στο παρεχόμενο ναυτικό υλικό (όπως γραφήματα, εγχειρίδια, πυξίδα, radio direction finder κ.λπ.) μόνο εάν δεν ενημερώνει ρητά τον ναυλωτή ή τον υπεύθυνο κυβερνήτη του σκάφος σχετικά με την πιθανότητα σφαλμάτων ή αποκλίσεων. Ωστόσο, οι αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από σωματικές βλάβες που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή από αμέλεια παραβίαση καθηκόντων και για άλλες ζημίες που βασίζονται σε εσκεμμένη ή από βαριά αμέλεια παραβίαση της υποχρέωσης από την εταιρεία ναύλωσης δεν θα επηρεάζονται από όλες τις συμφωνίες (shall remain unaffected by all agreements).
XIII. Ασφάλιση του ενοικιαζόμενου σκάφους
Το ενοικιαζόμενο σκάφος καλύπτεται από ολοκληρωμένη ασφάλιση για υλικές ζημιές σε σκάφος και εξοπλισμό. Επιπλέον, υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης του σκάφους (χωρίς έκπτωση) με εφάπαξ ποσό για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
Η κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης του σκάφους είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ ή δολάρια, ανάλογα με το νόμισμα του ναυλοσυμφώνου. Προσωπικοί τραυματισμοί που προκαλούνται από ατυχήματα επί του πλοίου, ζημιά στα εμπορεύματα που μεταφέρει ο ναυλωτής και το πλήρωμα, καθώς και η σκόπιμη ή από βαριά αμέλεια ζημία δεν καλύπτονται από τη συνολική ασφάλιση, έτσι ώστε, επί της αρχής, όχι η εταιρεία ναύλωσης, αλλά το υπεύθυνο άτομο ευθύνεται για το σφάλμα. Η ύπαρξη ολικής ασφάλισης δεν σημαίνει αποζημίωση του ναυλωτή από την εταιρεία ναύλωσης για ζημία που δεν καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία, επειδή βασίζεται σε πρόθεση, βαριά αμέλεια ή παραβίαση των διατάξεων του ναυλοσυμφώνου (για παράδειγμα, πλοήγηση εκτός της συμφωνηθείσας περιοχής) ή για την οποία ο ασφαλιστής του σκάφους μπορεί να κάνει προσφυγή.
XIV. Προκαταβολή
Ο ναυλωτής πληρώνει - εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά - μια προκαταβολή σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο. Η προκαταβολή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο στην παράδοση του σκάφους, σε μετρητά, με πιστωτική κάρτα ή εκ των προτέρων με τραπεζικό έμβασμα. Ανά ναυλωμένο ταξίδι, ο ναυλωτής ευθύνεται για το ποσό αυτό, για ζημιές στο ναυλωμένο σκάφος και τα αξεσουάρ του, απώλεια εξοπλισμού και κλοπή, εάν η απώλεια προκλήθηκε από τον ναυλωτή ή το πλήρωμα. Η προκαταβολή οφείλεται αμέσως για αποπληρωμή κατά την επιστροφή του σκάφους εφ’ όσον δεν έχουν υπάρξει ζημιές κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό δεν ισχύει εάν ο ναυλωτής αρνείται να υπογράψει ένα σωστό πρωτόκολλο επιστροφής ή εάν έχει υπάρξει άλλη συμφωνία. Εάν μια πιθανή επισκευή μπορεί ή πρέπει να γίνει μόνο σε μεταγενέστερη ημερομηνία και εάν μπορεί να προβλεφθεί ότι τα έξοδα θα ανέρχονται σε λιγότερο από το ήμισυ της προκαταβολής, τότε τουλάχιστον το ήμισυ της προκαταβολής οφείλεται για άμεση αποπληρωμή.

XV. Περαιτέρω Συμφωνίες, Generals, Αναφορές
1) Νομική κατηγοριοποίηση/ Ευθύνη των ενδιαφερόμενων μερών (Πρακτορείο Ναύλωσης / Εταιρεία Ναύλωσης / Ναυλωτής):
Εάν το ναυλοσύμφωνο συνάπτεται μέσω ενός πρακτορείου ναύλωσης τότε το πρακτορείο ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του ναυλωτή και της εταιρείας ναύλωσης. Η ευθύνη του διαμεσολαβητικού οργανισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των καθηκόντων και της ευθύνης ενός διαμεσολαβητή από τη σχέση, βάση του ναυλοσυμφώνου, που υπάρχει με τον ναυλωτή. Όσον αφορά αυτό το ναυλοσύμφωνο, καθώς και σε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του και μονομερών δηλώσεων του ναυλωτή στην εταιρεία ναύλωσης, το πρακτορείο ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό της εταιρείας ναύλωσης και δικαιούται να εισπράξει πληρωμές.
2) Τιμοκατάλογος, παρεκκλίσεις, τροποποιήσεις
Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αμφισημίες, οι τιμές ισχύουν σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας ναύλωσης. Σε περίπτωση που φόροι, τέλη ή χρεώσεις, που περιλαμβάνονται στην τιμή ναύλωσης από το νόμο, αυξάνονται ή μειώνονται, χωρίς τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν καμία επιρροή, η εταιρεία ναύλωσης και ο ναυλωτής συμφωνούν σε αντίστοιχη προσαρμογή του ναυλοσυμφώνου.
3) Παρεκκλίνοντα ναυλοσύμφωνα / Δευτερεύουσες συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν επί τόπου
Λόγω κανονισμών στη χώρα της εταιρείας ναύλωσης, ο ναυλωτής μπορεί να χρειαστεί να έχει ναυλοσύμφωνο, το οποίο είναι γραμμένο στη γλώσσα της χώρας της εταιρείας ναύλωσης. Εάν η δευτερεύουσα εθνική σύμβαση (national secondary agreement) παρεκκλίνει από το περιεχόμενο αυτού του ναυλοσυμφώνου και των "Διεθνών Όρων & Προϋποθέσεων της YACHTPOOL FairCharter-Contract", συμφωνείται μεταξύ της εταιρείας ναύλωσης και του ναυλωτή ότι μόνο αυτό το ναυλοσύμφωνο ισχύει μεταξύ τους σύμφωνα με τους "Διεθνείς Όρους και Προϋποθέσεις του YACHT-POOL FairCharter-Contract ". Ο ναυλωτής και η εταιρεία ναύλωσης, σε συμφωνία με τον αντιπρόσωπο (πρακτορείο ναύλωσης), δηλώνουν ότι μια δευτερεύουσα εθνική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας ναύλωσης και του ναυλωτή δεν επηρεάζει και δεν είναι εναντίον του αντιπροσώπου.
4) Παρακολούθηση GPS του ναυλωμένου σκάφους
Ο ναυλωτής συμφωνεί ότι η θέση του σκάφους και άλλα δεδομένα του μπορούν να καταγραφούν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ("tracking") και να μεταδοθούν στη βάση, την εταιρεία ναύλωσης και σε περίπτωση ζημίας στον ασφαλιστή. Επιπλέον, ισχύει η πολιτική απορρήτου της εταιρείας ναύλωσης

XVI. Συμπερασματικές διατάξεις (εφαρμοστέο δίκαιο, ρήτρα διαχωρισμού)
Η ναύλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που υπάρχει στην περιοχή ναύλωσης. Οι προφορικές υποσχέσεις ή οι δευτερεύουσες συμφωνίες ισχύουν για τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της σύμβασης είναι ή καταστεί άκυρη στο σύνολο της ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Αντί για την άκυρη διάταξη, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί μια διάταξη που πλησιάζει τον οικονομικό στόχο των ενδιαφερόμενων μερών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κενού στη σύμβαση.
Οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με τους "Διεθνείς Όρους και Προϋποθέσεις YACHT-POOL I"

 

Διαδικασίες ακύρωσης - Όροι & προϋποθέσεις

- Κάλυψη εξόδων 150 ευρώ Ακυρώσεις μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και μέχρι 90 ημέρες πριν την επιβίβαση.

- Τέλος 30% του ποσού του ναύλου Ακυρώσεις μεταξύ 90 και 60 ημερών πριν την επιβίβαση.

- Τέλος 50% του ποσού του ναύλου Ακυρώσεις μεταξύ 60 και 30 ημερών πριν την επιβίβαση.

- Τέλος 100% του ποσού του ναύλου Ακυρώσεις έως και 30 ημέρες πριν την επιβίβαση.

1) Στην ακραία περίπτωση που η ακύρωση συμβεί λόγω περιορισμών covid στη χώρα αναχώρησης του σκάφους ή στη χώρα του πελάτη με συνοριακούς περιορισμούς λόγω covid (κυβερνητικοί κανονισμοί) , τότε εκδίδεται ένα κουπόνι για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία που επιθυμεί ο πελάτης με περίοδο ισχύος 2 ετών και δεν ισχύουν τέλη ακύρωσης.

2) Σε περίπτωση που ο πελάτης ή μέρος του πληρώματος ή ο καπετάνιος αρρωστήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου του covid) και/ή επιβληθεί υποχρεωτική καραντίνα η οποία οδηγεί σε ακύρωση της ναύλωσης , τότε είναι δυνατόν να συμφωνηθεί πλήρης επιστροφή του ποσού της ναύλωσης, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία για ένα πολύ μικρό επιπλέον ασφάλιστρο 4%.( Η ασφάλιση εξόδων ακύρωσης ταξιδιού μπορεί να συναφθεί μόνο εντός 21 ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης της κράτησης- Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης εκπτωτικών Voucher για την ναύλωση σκάφους


Όσον αφορά τα εκπτωτικά voucher που προσφέρει η εταιρία MY Holidays μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων καταστημάτων για την ναύλωση των σκαφών της εταιρίας που παρουσιάζονται στο website www.myholidays.gr  , ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Tα voucher εκδίδονται απο τα συνεργαζόμενα καταστήματα για την παροχή έκπτωσης στους πελάτες τους στην ενοικίαση ενός σκάφους απο τον στόλο της  MY Holidays μέχρι του συνολικού ποσού των 500 ευρώ ανά πιστοποιημένο λογαριασμό πελάτη.

Κάθε λογαριασμός πελάτη είναι μοναδικός και πιστοποιείται επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του πελάτη  με γραπτό μήνυμα SMS στον τηλεφωνικό αριθμό του ιδιωτικού κινητού του πελάτη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού στο portal της MY Holidays και την αποστολή κωδικών επιβεβεβαίωσης OTP για την πιστοποίηση της μοναδικότητας της εγγραφής.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει διπλή εγγραφή ενός πελάτη αφότου δημιουργηθεί λογαριασμός πελάτη με τον αριθμό του  κινητού του τηλεφώνου, του οποίου η ιδιοκτησία οφείλει να αντιστοιχεί στα δηλωθέντα στοιχεία του πελάτη στον λογαριασμό του στην MY Holidays.

Tο συνολικό ποσό των εκδοθέντων voucher που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσφορά έκπτωσης από την My Holidays για την ναύλωση ενός σκάφους που θα επιλεγεί ανάλογα με την online διαθεσιμότητα και κόστος που εμφανίζεται στο site της εταιρίας, αντιστοιχεί κατά μέγιστο στο 10% της εβδομαδιαίας τιμής ναύλωσης του σκάφους.

Δίνεται η δυνατότητα, ανάλογα το σκάφος που θα επιλεγεί  , να χρησιμοποιηθεί μέρος των συνολικών voucher που έχουν συγκεντρώθει στον λογαριασμό του πελάτη για μια εβδομαδιαία ναύλωση προκειμένου να καλύφθεί ο όρος του 10% και τα υπόλοιπα voucher να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε μια ενδεχόμενη νέα ναύλωση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ναυλώσει το σκάφος για περισσότερες εβδομάδες πλέον της μίας κατ’ελάχιστον εβδομαδιαίας ναύλωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα voucher σύμφωνα με τον όρο του 10%  , δίνεται η δυνατότητα να υπολογιστούν τα υπόλοιπα vouchers των πελατών για τις επόμενες εβδομάδες ναύλωσης, ακολουθώντας ξανά τον κανόνα του 10% μέγιστης έκπτωσης επί του συνόλου της προσφερόμενης τιμής.

Δεν δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού των διαθέσιμων voucher απο διαφορετικούς πελάτες και πιστοποιημένους λογαριασμούς πελατών της MY Holidays για την ίδια εβδομάδα ναύλωσης ενός σκάφους, ούτε μεταφοράς των voucher μεταξύ των πιστοποιημένων MY Holidays λογαριασμών των πελατών . Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι θεμιτό και οι πελάτες θέλουν να συνδυάσουν τα voucher που έχουν συλλέξει ξεχωριστά , είναι δυνατή η ναύλωση περισσότερων εβδομάδων  ξεχωριστά από τους πελάτες,  με κάθε μια εβδομάδα ναύλωσης να αντιστοιχεί στo δικαίωμα έκπτωσης με βάση τα voucher ενός μοναδικού και πιστοποιημένου λογαριασμού πελάτη και με βάση τον προαναφερθέντα κανόνα του 10%.

Τα εκπτωτικά voucher της MY Holidays που προσφέρονται από τα συνεργαζόμενα καταστημάτα έχουν διετή ισχύ πριν την λήξη τους,  προωθώντας κατ’αυτόν τον τρόπο τον προγραμματισμό των πελατών  για την ενοικίαση του σκάφους της επιλογής τους , προκειμένου να χρησιμοποιήθουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο χωρίς την χρονική πίεση λήξης των voucher. Κάθε ένας πιστοποιημένος λογαριασμός πελάτη και το συνολικό ποσό συγκεντρωθέντων εκπτωτικών voucher σε αυτό το λογαριασμό δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εβδομαδιαία κατ’ελάχιστον ναύλωση του σκάφους με ημερομηνία έναρξης του ναύλου κάθε Σάββατο στις 17:00 και ημερομηνία λήξης το επόμενο Σάββατο στις 09:00.

Όταν επιλεγεί το σκάφος με βάση τις online καταχωρήσεις διαθεσιμότητας και κόστους στο website της MY Holidays και επιβεβαιωθεί η κράτηση μέσω email απο την εταιρία και πληρωμής του ποσού της προκαταβολής που οφείλεται απο τον πελάτη, η εταιρία ενημερώνεται απο τον πελάτη για την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει μέρος ή όλα τα εκπτωτικά voucher που έχουν συγκεντρωθεί στον λογαριασμό του για την παροχή έκπτωσης με βάση τον κανόνα του 10% στην ναύλωση του σκάφους.

Με την ενημέρωση της MY Holidays μέσω email για τα voucher που θα  χρησιμοποιήθούν για την εβδομαδιαία ναύλωση του σκάφους , τα εν λόγω voucher χαρακτηρίζονται  ως «used» και προσφέρεται απο την MY Holidays η ανάλογη έκπτωση στο ναυλοσύμφωνο του πελάτη ,ενώ τα ενεργά voucher που ενδεχομένως  απομείνουν στον λογαριασμό του πελάτη  προς πλήρωση του κανόνα του 10%  , θα εμφανίζονται ως «valid», μέχρι την παρέλευση 2 χρόνων απο την ημερομηνία έκδοσης τους που θα χαρακτηριστούν “expired” και δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Πλέον των παραπάνω όρων που αφορούν αποκλειστικά το δικαίωμα χρήσης των εκπτωτικών voucher που προσφέρονται απο την MY Holidays και το δίκτυο συνεργατών της , ισχύουν οι λοιποί όροι ναύλωσης των σκαφών της εταιρίας. Δείτε αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις της ναύλωσης σκαφών και με την επιβεβαίωση της κράτηση σας ενός από τα  σκάφη της MY Holidays ενημερώστε μας μέσω email για την πρόθεση χρήσης των εκπτωτικών voucher που έχετε στην διάθεση σας για την παροχή της έκπτωσης που δικαιούστε στην ναύλωση των σκαφών μας σύμφωνα με τα voucher που εμφανίζονται στον ατομικό σας λογαριασμό της MY Holidays.